مانکانا خلک مانکانا قوم یو افریقایي قوم دی چې د ګینه بیساو هیواد ۳.۱ سلنه وګړي جوړوي.