ماندیکا خلک افریقایي وګړي دي چې د ګینه هیواد کابو ۲۵ سلنه نفوس جوړوي.