مانجاک خلک په انګلیسي Manjack) په افریقایي هیواد ګینه بیساو کې یوه ډله خلک دي چې د یاد هیواد ۸.۱ سلنه نفوس جوړوي.