مالینکه د افریقایي ژبو څخه یوه ده چې په ګینه هیواد کې پری وګړي خبرې کوي.