لوېديځ يو نوم دی چې يو جغرافي سمت ته اشاره کوي. لوېديځ د څلورو جغرافي سمتونو او يا هم د قطب نما يو سمت دی چې يوه ځانگړي لور ته اشاره کوي. لوېديځ د ختيځ متضاد نوم او سمت دی. لوېديځ د لمر ولېدلو د ځای په مانا هم دی.