لونيک (په انگرېزي: Lunaria annua) يو ډول گل دی.

لونيک