لومړی وزیر یاهم (صدراعظم) د وزیرانو د شورا ریش ته ویل کیږي. په ډیره یو پادشاهې او جمهوري نظام درلودونکو هیوادونو کې دا مقام وجد لري.