لومړنۍ نړېواله جگړه

WWImontage.jpg

لومړنۍ نړېواله جگړه د اروپا په لويه وچه کې د يو څو غربي هېوادونو خپلمنځي جگړه وه چې د امپراتوري واک د ډېرولو پخاطر يې کړې وه.