لارښود:ويکيپېډيا کې پلټنه

بسم الله الرمن الرحیم یو شعر درسره شیریکوم په د هیله چی ستا سو د خوښ وړ و کرځی وسلام