آرنۍ غورنۍ پرانيستل

ولې سره زر ارزښتناک دي لیکوال ریحان