لارښود:خبرو اترو مخ

ولې سره زر ارزښتناک دي لیکوال ریحان