آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قيوم سجادي

قيوم سجادي د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.