قمار جواري) Gambling) د پیسو او یاهم نورو آرزښت ناکه وسایلو (شیانو/توکو) چې اقتصادي ارزښت ولري شرط بندي کیږي چې په پایله کې یې یو کس وړونکی کیږي. یاده لوبه د دوه یاهم ډیر شمیر کسانو ترمنځ کیږي، همدارنګه قمار په کازینو یا قمار خونه کې چې د یو بی طرفه کس یاهم ګروف له خوا په وړانی دی ځی کیږي.

د میشلانجلو مریسی اثر

تاریخسمول

اوسمهالسمول