آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قطعه

قطعه د پښتو شاعرۍ هغه صنف دی کوم کې چې څلور مصرعې او دوه شعرونه وي.