قضایه قوه د دولت هغه ارگان دی چی د قانون د تفسیر صلاحیت لری.دابتدایی محکمه، د مرافعی محکمه او ستره محکمه د قضایه قوی ارگانونو څخه شمیرل گیږی.