آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قربان

قربان د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.