آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قدريه يزدان پرست

قدريه يزدان پرست د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.