قاضي چاته یاهم شخص ته ویل کیږې چې یواځې یاهم د قضایه هیئت له خوا مدریت یا د محکمه ی له خواه قضاوت او حکم پرغاړه ولرې.