آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قادر کوچى

قادر کوچى د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.