آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قادر امامي

قادر امامي د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.