فيض الله ذکي

فيض الله ذکي د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.