یو فوت (foot) له ۱۲ حنچونه یا ۰.۳۰۴۸ میترونه سره مساوي دی.