الفوز الكبير في اصول التفسير ده مولانا شاه ولي الله محدث دهلوي رحمة الله عليه هغه اثر دى چي په دير زيار يي د تفسير د اصولو فه باره كي ليكلى دى.