فوزيه کوفي

فوزيه کوفي د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.