فوزيه ناصريار

فوزيه ناصريار د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.