آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فوزيه روفي

فوزيه روفي د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.