آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فهيمه سادات

فهيمه سادات د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.