آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فهيمه احمدزۍ

فهيمه احمدزۍ د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.