آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فلاح ملي

فلاح ملي

فلاح ملي د کابل نه خپرېدونکي يوه چاپي خپرونه ده.