آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فضل الرحمان څمکنى

فضل الرحمان څمکنى د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.