فریدریخ اېبرت (په آلمانی: Friedrich Ebert) یو آلمانی سیاستمدار و چه د ۱۹۱۹ او ۱۹۲۵ کالو تر منځ د آلمان ولسمشر و.