آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فرقه مشر

فرقه مشر د ۷۳۲۰ پوځي سرتېرو، ۷۳۲ ډلگيو، درې لېواگانو، ۹ غونډونو، ۲۷ کنډکونو، ۸۱ ټوليو، ۲۴۳ بلوکونو مشر ته وييل کېږي. دا يوه پوځي رتبه ده.