فتح علي شاه قاجار

فتح علي شاه قاجار د آغا محمد خان قاجار وروسته د ايران د قاجاري واکمنۍ دويم واکمن پاچا و.

فتح علي شاه قاجار