آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فاطمه نظري

فاطمه نظري د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.