آرنۍ غورنۍ پرانيستل

فاطمه عزيز

فاطمه عزيز د افغانستان د ولسي جرگې غړی دی.