عوفره حازه يوه يمني [او بيا اسراييلي] سندرغاړې وه چې خپل ښکلی غږ له پېژندل کېده.