عقيق يوه گران بيه ډبره ده چې د کرېسټالونو په ډله کې شمېرل کېږي او گڼ شمېر گاڼه او نور سينگاري توکي ترېنه جوړېږي.

عقيق