عبدالقادر کمال محمد

عبدالقادر کمال محمد د افریقایی هیواد جیبوتی د ولسمشر اسماعیل عمر غیله په دوره کې لومړی وزیر دی.