آرنۍ غورنۍ پرانيستل

عبدالحکيم هلالي يو افغان څېړونکی او ليکوال دی.

نيوليک

مخينه

زده کړې

دندې

ليکلي آثار

سرچينې