عايدات

عاید انګليسي: Revenue يوه عامه کلمه ده چي کولای سو په هغه باندي په بین المللي ، سیمه ایز او فردي ډول خبري وکړو ، مگر هغه څه چي غواړو دلته بحث پر وکو په کلیوالو سیمو کي فردي عايد دي .

سرچینېسمول