شونا ژبه یوه افریقایي ژبه ده چې د بانتو ژبې له کورنۍ څخه شمیرل کیږي. یاده ژبه په زیمبابوی هیواد کې رسمي ده.