شهاب الدين سهروردي

شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، په شهاب‌الدین او شیخ اشراق او شیخ مقتول باندې ستایل شوې (ملقب)، (۵۴۹ - ۵۷۸ ه.س.) یا ( ۱۱۵۴ - ۱۱۹۱ ز.) د اسلامي نړۍ له نوموتو فیلسوفانو څخه دی.