شمال سمندر NorthSea) د اطلس سمندر یوه برخه ده، چې ۹۷۰ کیلومتره اوږدوالی ۵۸۰ کیلومتره سوور ۰۰۰'۵۷۰ کیلومتره مربع مساحت سره د اروپا په شمال کې پروت دی.

د شمالي سمندر نقشه