شتتګارت ښار په الماني Stuttgart) د المان په سویل لویدیځ کې د بادن وورتمبرګ آیالات مرکز دی. یاد ښار د نکار سیند پرغاړه پروت دی. شتوتکارت ښار ۲۰۷ کیلومتره مساحت او کم او زیات ۶۰۰ زره وګړي لري.