شاه یاهم پادشاه یا پاچا، د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو ژبو کې د مخلتفو معنی ګانو سره د کم تلفظ سره کار شوی ده. په استایي ژبه کې xšaΘra) د (قمندې) په معنی دی. اصري شاه لغات په لومړیو کې د هندي ګورکانیانو ترمنځ کار شوی ده چې له هغې وروسته د افغانستان په معاصر تاریخ کې د شاهي کورنۍ غړو ته کاریده.

د افغانستان څلویښ کلن واکمن محمد ظاهر شاه