شاری سیند د چاد او کامرون هیوادونو ترمنځ پروت سیند چې د چاد هیواد پلازمینه انجامنا هم د یاد سیند پرغاړه پروت دی.