سیمه (منطقه) محل (برخه) کولای شو د نړۍ هرځای سیمه ووایو. همدارنګه د سیمې کلمه ډیره وخت د هیوادونو نیمه خپلواکې او ولایتي برخو ته ویل کیږي.

Map of the world as of 2016
Map of the world as of 2016

طبیعي سیمه سمول

  طبیعي سیمه Natural Region) له علمي نظره هغه سیمې ته ویل کیږي چیرته چې طبیعي بوټي ونې ولري او همدارنګه د صحرایي حیواناتو کور وي.