سیل پستر یونګا د کانګو دمکراتیکې ولسمشریزې د ولسمشر لومړی مرستیال (معاون) دی.