سکاره

سکاره ، انگرېزي : Charcol (چارکول) يا د لرگي سکاره يوکاربون دی چې په ځان کې د لرگي څخه تومنه يا جوهر راباسي .دغه تومنه په طبعي توگه تور رنگ او پوډر وزمه وي .چارکول د لرگي څخه جوړېږي کله چې لرگی په يوه بې باده چاپېريال کې په لوړې کچې تودوخې باندې په اورکې لوغړن شي، چارکول منځ ته راځي . دغه لرگی چې پوره ونه سوزي او د ډېرې تودوخې له کبله په بله بڼه واوړي چارکول بلل کېږي . دچارکول په جوړولو کې په ځانگړي توگه د ډمبر او ټرپنټاين (د ونې د اوښکو ) رول هم د يادولو وړ دی . دغه لوغړن لرگی چې چارکول يا د لرگي سکاره يادېږي خلک ېې په راز راز توگه کاروي . د بېلگې په توگه : خلک ېې د کباب جوړولو په موقع د سکارو په نوم کاروي ، همدا رنگه په انځور کښنه هنر کې يو انځورگر ېې په کښنه کې د انځور کاروي . د چارکول وی په انگرېزي کې د کومې بلې ژبې څخه راغلی . ددې وي مختاړی (چار)د اړولو ، بدل ولو په مانا دی. او وروستاړی ېې( کول ) د انگرېزي بڼه ده چې مانا ېې سکاره دي.

د لرگي سکاره (چارکول)

د سکروپېښلیکسمول

 
سوزنده تازه سکاره

د سکرو ډولونهسمول

په نوې توگه سکاره جوړول په طبعي توگه سکاره په لاس راوړل

د چارکول (د لرگو د سکرو) جوړولسمول

راز رازو ځايونو کې ېې کارونېسمول

په هنري توگه کار ترې اخیستلسمول

په طبي ډول ترې کار اخیستلسمول

په څکولو کې کارولسمول

سکاره په عمومي توگه په چيلم څکولو کې پکار وړل کېږي .

سرچينېسمول