سپېدې د پېښور نه خپرېدونکې يوه مهالنۍ وه . د دې مهالنۍ پازوال محمد صديق پسرلی و.

سپېدې.jpg