سپینه ماڼۍ د امريکا هيواد يوه ماڼي ده، چې د امريکا هيواد په نيويارک سيمه کې موقعیت لري.